அஹ்லுல்பைத் Headline Animator

Tuesday, May 29, 2012


பாலஸ்தீனம் ஒரு போராட்டம்
இதற்க்கு பின்னும் மௌனமா ? 


வாய்களை பொத்திக் கொள்வது அறமும் அல்ல 


கைகளை கட்டி கொள்வது வீரமும் அல்ல 


கலிமா மொழிந்தவனே உன் ஈமானை நிருபிக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் 


போராடு !!!இல்லையேல்


இந்த மக்களுகாக உன் பிரார்த்தனையில் கண்ணீராவது விடு !!!

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa AAli Muhammad

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa
AAli Muhammad