அஹ்லுல்பைத் Headline Animator

Thursday, January 24, 2013

நீதி இன்னும் சாகவில்லை..........

நீதி இன்னும் சாகவில்லை..........


அஸ் சேய்க் யூஸுப் முப்திக்கு அஹ்லுல்பைத் தளத்தின் நன்றிகள்!

ரிசானா நபீக் எதிர் கொண்ட  தண்டனை இஸ்லாமிய ஷரியாவின் அடிப்படையில் தண்டனையல்ல........நீதித் தவறிய நீதி சம்பந்தமாக அவர் ஆற்றிய ஜும்மாஹ் பிரசங்கத்தின் ஒரு பகுதி.........

கேட்டுப் பாருங்கள்!

No comments:

Post a Comment

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa AAli Muhammad

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa
AAli Muhammad