அஹ்லுல்பைத் Headline Animator

Wednesday, January 23, 2013

உஸ்தாத் மன்சூர்............நன்றியுடன் ஒரு பதிவு!
ரிசானா நபீக்குக்கு வழங்கப் பட்ட தண்டனை அநீதமானது...........அற்புதமாக விபரிக்கின்றார் உஸ்தாத் மன்சூர்.......கேட்டுப் பாருங்கள்!

No comments:

Post a Comment

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa AAli Muhammad

In the Name of Allah - Allahumma Salli Ala Muhammad wa
AAli Muhammad